• Category ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΛΙΜΑ

Το κλίμα του Ν. Κορινθίας είναι ξηρό με ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Οιβροχοπτώσεις είναι μεγαλύτερες στο ορεινό δυτικό τμήμα, μειώνονται όμως προς τοανατολικό. Ο πιο θερμός μήνας του χρόνου είναι ο Ιούλιος, ενώ ο πιο ψυχρός οΙανουάριος. Η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από το μηδέν ελάχιστες. Η ηλιοφάνειαστο νομό Κορινθίας φθάνει τις μεγαλύτερες τιμές κατά τον Ιούλιο και τις μικρότερεςτον Ιανουάριο. Οι χιονοπτώσεις στο Ν. Κορινθίας είναι σχεδόν σπάνιο φαινόμενο, εκτόςαπό τις ορεινές περιοχές του Νομού

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο νομός Κορινθίας είναι ο πιο εύκολα προσβάσιμοςαπό όλους τους Νομούς τηςΠεριφέρειας Πελοποννήσου. Αναπτύσσεται κατά μήκος του οδικού αναπτυξιακούάξονα ΠΑΘΕ, πάνω στον οποίο παρατηρούνται οι περισσότεροι φόρτοι από πλευράςοδικής κίνησης. Το επαρχιακό δίκτυο είναι εκτεταμένο και το μεγαλύτερο τμήμα τουέχει καλή βατότητα. Μικρά προβλήματα βατότητας εντοπίζονται στις ορεινές περιοχέςτου Νομού. Η διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων περιοχών γίνεται κυρίως μέσω τουκεντρικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ, ενώ η διασύνδεση μεταξύ των ορεινών περιοχώνγίνεται με επαρχιακό δίκτυο. Η διασύνδεση μεταξύ των ορεινών περιοχών μπορεί ναβελτιωθεί. Στις παράλιες περιοχές κατά μήκος του Κορινθιακού Κόλπου οι οικισμοίσυνδέονται μεταξύ τους μέσω της παλιάς εθνικής οδού, στην οποία όμωςπαρατηρούνται έντονοι φόρτοι ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΥ

O νο­μός Κο­ριν­θί­ας κα­τα­λαμ­βά­νει το ΒΑ ά­κρο
της Πε­λο­πον­νήσου και έ­να μι­κρό κομ­μά­τι της
Στε­ρε­άς Ελ­λά­δας, συ­νο­ρεύ­ει με τους νο­μούς Αττι­κής βό­ρεια, Αρ­γο­λί­δας α­να­το­λι­κά, Αρ­κα­δί­ας νό­τια και Α­χα­ΐ­ας δυ­τι­κά. Βρέ­χε­ται α­πό τον Κο­ριν­θια­κό κόλ­πο βό­ρεια και α­πό το Σα­ρω­νι­κό α­να­το­λι­κά.

Δια­θέ­τει συ­νο­λι­κά ε­κα­τόν ε­ξή­ντα χι­λιό­με­τρα δα­ντε­λω­τών α­κρο­για­λιών, ε­νώ στην εν­δο­χώ­ρα του α­να­πτύσ­σο­νται χει­μα­ρρο­πό­τα­μοι, λί­μνες, πη­γές, φα­ράγ­για, δά­ση, αλ­λά και βο­σκό­το­ποι, α­μπέ­λια, ε­λαιώ­νες, χα­ρί­ζο­ντάς του μια ι­διαί­τερη μορ­φή, που προ­κύ­πτει α­πό την αρ­μο­νι­κή συ­νύ­παρ­ξη και σύν­θε­ση πολ­λών και δια­φο­ρε­τι­κών πραγ­μά­των. Η Κο­ριν­θί­α, τέ­λος, πε­ρι­λαμ­βά­νει στα ό­ρια της έ­να α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα στρα­τη­γι­κά ση­μεί­α της χώ­ρας μας, τη Διώ­ρυ­γα του Ι­σθμού.

Η Ε­θνι­κή ο­δός Α­θη­νών – Κορίν­θου τη συνδέει με την πρωτεύουσα. Η εθνική οδός Κο­ρίν­θου – Πα­τρών με την Πάτρα και τη δυτική Πε­λο­πόν­νη­σο, ενώ η εθνική οδός Αθηνών – Τρι­πό­λε­ως με την Τρίπολη και τη νότια Πελοπόννησο.

Αυ­τοί εί­ναι οι τρεις βα­σι­κοί ο­δι­κοί ά­ξο­νες του νο­μού, γύ­ρω α­πό τους ο­ποί­ους α­να­πτύσ­σε­ται έ­να ευ­ρύ­τα­το ο­δι­κό δί­κτυο, που κά­νει εύ­κο­λη την πρό­σβα­ση και στο τε­λευ­ταί­ο χω­ριό του.

Οι συ­γκοι­νω­νια­κές α­νά­γκες του νο­μού κα­λύ­πτο­νται τό­σο α­πό το ΚΤΕΛ ό­σο και α­πό το δί­κτυο του Ο.Σ.Ε., ε­νώ τα λι­μά­νια του Κιά­του και της Κο­ρίν­θου κα­λύ­πτουν τις με­τα­φο­ρές α­γρο­τι­κών, κυ­ρί­ως, προ­ϊ­ό­ντων.

Οι κά­τοι­κοι του Νο­μού, κυρίως, α­σχο­λού­νται με τη γε­ωρ­γί­α, ό­μως στα α­στι­κά κέ­ντρα της βό­ρειας -κυ­ρί­ως- Κο­ριν­θί­ας, υ­πάρ­χουν πολ­λά ε­μπο­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα, ξε­νο­δο­χεί­α, ε­στια­τό­ρια, κέντρα διασκέδασης κλπ., ε­νώ στην πε­ριο­χή του Ι­σθμού λει­τουρ­γούν πολ­λές βιο­μη­χανίες (δι­υ­λι­στή­ρια της Motor Oil, κατασκευής καλωδίων Fulgor, μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας Landis & Gyr, επεξεργασία εκτύπωση φιαλών αλουμινίου Hellas Can, βιομηχανία αναψυκτικών HBH, Μύλοι Σόγιας, Επεξεργασία Ξύλου Μουρίκης, κ.ά.). Στο Λουτράκι λειτουργεί το Καζίνο Λουτρακίου με προσωπικό πλέον των 1600 ατόμων.

Η καλ­λιερ­γού­με­νη γη στο νο­μό κα­τα­λαμ­βά­νει το 34% της συ­νο­λι­κής έ­κτα­σης,  ανέρ­χε­ται δη­λα­δή σε 793.774 στρέμ­μα­τα. Α­πό αυ­τά το 17% εί­ναι α­ρο­τραί­ες καλ­λιέρ­γειες, το 36% δεν­δρώ­δεις, το 22% ά­μπε­λοι, το 3% κη­πευ­τι­κή γη και οι υ­πό­λοι­πες ε­κτά­σεις βρί­σκο­νται σε α­γρα­ναύ­πα­ση, ε­νώ μό­νο το 32% των καλ­λιερ­γού­με­νων ε­κτά­σε­ων αρδεύ­ε­ται.

Τα προ­ϊ­ό­ντα που πα­ρά­γο­νται α­πό αυ­τές τις καλ­λιέρ­γειες εί­ναι κυ­ρί­ως ε­πι­τρα­πέ­ζια στα­φύ­λια, κο­ριν­θια­κή στα­φί­δα, σουλ­τα­νί­να, κρασί, ε­λιές ε­λαιο­πα­ρα­γω­γής, ε­σπε­ρι­δο­ει­δή (λε­μό­νια, πορ­το­κά­λια, μα­ντα­ρί­νια), βε­ρί­κο­κα και δη­μη­τρια­κά (κυ­ρί­ως σι­τά­ρι και ζω­ο­τρο­φές). Σε μι­κρό­τε­ρες ποσό­τη­τες πα­ρά­γο­νται κα­πνός, ό­σπρια, κη­πευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, μή­λα, α­χλά­δια, ροδά­κι­να, κε­ρά­σια κ.ά. Τέ­λος, πρέ­πει να ση­μειώ­σου­με, ό­τι στην α­να­το­λι­κή, κυ­ρί­ως, Κο­ριν­θί­α, γίνεται εκμετάλλευ­ση της ρητίνης των πεύκων.

Η κτη­νο­τρο­φί­α -ό­που κυ­ριαρ­χεί η πα­ρα­δο­σια­κής μορ­φής μι­κρή οι­κο­γε­νεια­κή εκ­με­τάλ­λευ­ση-  α­να­πτύσ­σε­ται κυ­ρί­ως στη νό­τια Κο­ριν­θί­α, στους ο­ρει­νούς δή­μους του Φε­νε­ού, της Στυμ­φα­λί­ας και της Ευ­ρω­στί­νης. Ε­κτρέ­φο­νται, κυ­ρί­ως,  αι­γο­πρό­βα­τα και που­λε­ρι­κά ε­νώ πα­ρά­γο­νται γά­λα, τυ­ρί, βού­τυ­ρο, κρέ­ας και αυ­γά. Μι­κρές τυ­ρο­κο­μι­κές μο­νά­δες λει­τουρ­γούν κυ­ρί­ως στην πε­ριο­χή της Στυμ­φα­λί­ας και του Φενεού. Α­νε­πτυγ­μέ­νη, τέ­λος, πα­ρου­σιά­ζε­ται και η με­λισ­σο­τρο­φί­α με μί­α ι­κα­νή πα­ρα­γω­γή με­λιού που α­νέρ­χε­ται πε­ρί­που στους 158 τό­νους.

Με­γά­λο δυ­να­μι­σμό, επίσης, πα­ρου­σιά­ζει στο νο­μό η α­νά­πτυ­ξη των ι­χθυο­καλ­λιεργειών. Ακόμη, λει­τουρ­γούν δύ­ο ι­χθυο­γεν­νη­τι­κοί σταθ­μοί και δύ­ο ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής ι­χθυο­τρο­φών. Α­ντι­θέ­τως η πα­ρά­κτια α­λιεί­α δεν είναι ι­διαί­τε­ρα α­νε­πτυγ­μέ­νη, α­φού υ­πάρ­χουν μι­κρά κυ­ρί­ως σκά­φη που ε­ξα­σφα­λίζουν μι­κρή πο­σό­τη­τα ψα­ριών.

Α­πό πλευ­ράς κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­στι­κών υ­πο­δο­μών, στο νο­μό λει­τουρ­γούν σχο­λεί­α ό­λων των βαθ­μί­δων, νη­πια­γω­γεί­α, δη­μο­τι­κά, γυ­μνά­σια και λύ­κεια. Στην Κό­ριν­θο, τη Νεμέα, το Ζευγολατειό και το Κιά­το υ­πάρ­χουν δη­μό­σια και ι­διω­τι­κά ΙΕΚ και ΤΕ­Ε. Τέ­λος, ένα πλή­θος το­πι­κών πο­λι­τι­στι­κών συλ­λό­γων φρο­ντί­ζουν για τη δια­τή­ρη­ση της μα­κραί­ω­νης πα­ρά­δο­σης του νο­μού.

Στον το­μέ­α της Υ­γεί­ας η υ­πο­δο­μή του νο­μού πε­ρι­λαμ­βά­νει τα ε­ξής: Το Γε­νι­κό Κρα­τι­κό Νο­σο­κο­μεί­ο Κο­ρίν­θου, το ο­ποί­ο διαθέτει 209 κλίνες, α­πο­τε­λεί­ται α­πό 13 ε­πι­μέ­ρους τμή­ματα (Παθολογικό, Καρδιολογικό, Παιδιατρικό, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γ/Μαιευτικό, Χειρουργικό, Ορθοπαιδικό, Ουρολογικό, Οφθαλμολογικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας), πέ­ντε Κέ­ντρα Υ­γεί­ας που βρί­σκο­νται στις πε­ριο­χές Νε­μέ­ας, Γκού­ρας, Ξυ­λο­κά­στρου, Κιά­του και Λου­τρα­κί­ου και τέ­λος, δύο ι­διω­τι­κά μαιευ­τή­ρια (Διώ­νη και Ή­ρα).

Leave a Reply