Αρχαιοτητα

Η αρ­χαί­α κο­ριν­θια­κή χώ­ρα συ­μπί­πτει με το ση­με­ρι­νό νο­μό Κο­ριν­θί­ας, μό­νο ως προς τα α­να­το­λι­κά ό­ρια της, ε­νώ δια­φέ­ρει ση­μα­ντι­κά κα­τά τα υ­πό­λοιπα. Έ­τσι, τα δυ­τι­κά σύ­νο­ρα της αρ­χαί­ας γης α­κο­λου­θού­σαν την κοι­λά­δα του ποτα­μού Σύ­θα στο ση­με­ρι­νό Ξυ­λό­κα­στρο, α­φή­νο­ντας α­π’ έ­ξω τα Τρί­κα­λα και το όρος της Κυλ­λή­νης. Τα νότια σύνορά της δεν περιελάμβαναν […]

Βυ­ζα­ντι­νή πε­ρί­ο­δος

Η ε­ξαι­ρε­τι­κής στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας θέ­ση του νομού Κο­ριν­θί­ας α­πε­τέ­λε­σε και κα­τά τη βυ­ζα­ντι­νή πε­ρί­ο­δο το λό­γο για τον οποί­ο η πε­ριο­χή έ­γι­νε ση­μεί­ο τρι­βών, προ­στρι­βών και α­ντεκ­δι­κή­σε­ων με­τα­ξύ Βυ­ζα­ντι­νών, Φρά­γκων και Τούρ­κων. Ο Βυζαντινός αυ­το­κρά­το­ρας Ιου­στι­νια­νός, ο­χυ­ρώ­νει την πό­λη της Κο­ρίν­θου, την οποία ορίζει ως έ­δρα του Βυ­ζα­ντι­νού θέ­μα­τος της Πε­λο­ποννή­σου. Κα­τά το τέ­λος της […]

Νε­ώ­τε­ροι Χρό­νοι (1821 και εξής)

Λί­γο πριν ξε­σπά­σει ε­πί­ση­μα η ε­πα­νά­στα­ση του ’21, αρ­χές του έ­τους, η οι­κο­γένεια των προ­κρί­των Νο­τα­ρά­δων, που δια­τη­ρού­σε στε­νές σχέ­σεις με τον Τούρ­κο διοι­κη­τή της πό­λε­ως Χου­σε­ΐν Κια­μίλ­μπε­η, α­ντι­δρού­σε έ­ντο­να στην ι­δέ­α της Ε­πα­να­στά­σε­ως. Έ­τσι, ο Σω­τη­ρά­κης Νο­τα­ράς, πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι εί­χε ει­δο­ποι­η­θεί α­πό τον η­γού­με­νο του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου του Φε­νε­ού, Να­θα­να­ήλ, να μην […]