ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Η  Κό­ριν­θος, ο Ι­σθμός, η Σι­κυώ­να, η Νε­μέ­α, η Στυμ­φα­λί­α, ο Φε­νε­ός, η Ευ­ρω­στί­νη κρα­τούν, κά­τω α­πό την αρ­χαί­α γη τους, μύ­θους και πα­ρα­δό­σεις, που μοιά­ζουν με αρ­χαί­ες ρί­ζες, με πλο­κά­μια αιώ­νιου δέντρου, που δένουν το πα­ρόν με το πα­ρελ­θόν και δια­γρά­φουν το μέλ­λον. Στην πρώ­ι­μη  αρ­χαιό­τη­τα ο­νο­μα­ζό­ταν Ε­φύ­ρα, πρω­το­κα­τοι­κή­θη­κε α­πό το Σί­συ­φο, ο ο­ποί­ος […]