Summary

  • CategoryΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
  • Location Ίσθμια

    Details

  • Website :
  • Email :
  • Address :
  • Contact Phone 1 :
  • Contact Phone 2 :

Amenities

*
**
***
****
*****
24 hours
Air Condition
Aυτονομη θερμανση
Bar
Beauty Services
Breakfast
Business Center
cafe
Credit cards
Delivery
Feature Listining
For the kids
Free Parking
Kids Club
Kατοικίδια δεν επιτρέπονται
Mini Market
No smoking
Online Order
Pet Friendly
Playground
pool
Rent A Bike
Reservations
Roof garden
Smoking
Soft Drinks
Spa
SPA-Ιαματικά λουτρά
TV
Video - Pay TV
VIP Παροχές δωματίου
Wifi
Αθλοπαιδίες
Αίθουσα συνεδρίων
Αποθήκευση αποσκευών
Αποχέτευση αυτοκινούμενων
Αστικά Κέντρα
Γήπεδο basket / volley / tennis
Γυμναστήριο
Δορυφορική τηλεόραση
Δράσεις
Δραστηριότητες ψυχαγωγίας (Animation)
Δυνατοτητα παροχης laptop
Δυνατότητα παροχής tablet
Δωρεάν προϊόντα περιποίησης
Εστιατοριο
Θαλάσσια σπόρ
Θυρίδα ασφαλείας
Ιδιωτική παραλία
Καζίνο
Κατάλληλο για παιδιά
Κατοικίδια επιτρέπονται
Κοινόχρηστη κουζίνα
Κομμωτήριο
Μηχανικά πλυντήρια
Μίνι μπαρ ή ψυγείο
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑ
Οργανωμένος παιδότοπος
Παιδικη χαρα
Παντοπωλείο
Παντόφλεs
Παραθαλάσσιο
Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
Παροχή τουριστικών πληροφοριών
Πισίνα
Πισίνα παιδική
Πρόσβαση για ΑμεΑ
Πρόσβαση στην παραλία
Πρώτες βοήθειες
Ραδιόφωνο
Ράμπα σκαφών
Σιδερωτήριο
Σκηνές προς ενοικίαση
Σκίαση
Σολάριουμ
Στεγνωτήρας μαλλιών
Συνεδριακό κέντρο
Ταχυδρομείο
Τζάκι στα δωμάτια
Τηλέφωνο
Τροχόσπιτα πρός ενοικίαση
Υπηρεσία αφύπνισης
Υπηρεσια για γρηγορη αναχωρηση
Υπηρεσια δωματιων
Υπηρεσια μεταφορας αποσκευων
Υπηρεσία μεταφοράς πελατών
Υπηρεσίες καθαριότητας ρούχων
Φύλαξη αποσκευών
Φύλαξη βρεφών / παιδιών
Χρηματοκιβώτιο
Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
Χώρος στάθμευσης κλειστός

Description

 

Ο Ι­σθμός α­πο­τε­λεί το κα­τε­ξο­χήν στρα­τη­γι­κό ση­μεί­ο του ελ­λα­δικού χώ­ρου κι έ­να α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα της Α­να­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου. Η διά­νοιξή του α­πο­τέ­λε­σε α­πό την αρ­χαιό­τη­τα μεί­ζον θέ­μα, κα­θώς η δη­μιουρ­γί­α της διώ­ρυ­γας θα έ­λυ­νε πολ­λά προ­βλή­μα­τα και θα διευ­κό­λυ­νε τη ναυ­σι­πλο­ΐ­α και το ε­μπό­ριο.

Έ­τσι, πρώ­τος συ­νέ­λα­βε το έρ­γο της διά­νοι­ξης του Ι­σθμού ο τύραν­νος της Κο­ρίν­θου Πε­ρί­αν­δρος, πε­ρί το 602 π.Χ., ο ο­ποί­ος τε­λι­κά αρ­κέ­στη­κε στη δη­μιουρ­γί­α της διόλ­κου. Εν συ­νε­χεί­α ο Δη­μή­τριος ο Πο­λιορ­κη­τής, ο Ιού­λιος Καί­σαρ, ο Κα­λι­γού­λας και ο Νέ­ρων δια­δο­χι­κά με­λέ­τησαν και ε­πι­χεί­ρη­σαν τη διά­νοι­ξη, όμως χω­ρίς ε­πι­τυ­χί­α. Μά­λι­στα ο τε­λευ­ταί­ος, κα­τά το 67 μ.Χ., άρ­χι­σε ερ­γα­σί­ες εκ­σκα­φής χρη­σι­μο­ποιώ­ντας χι­λιά­δες ερ­γά­τες και προ­χω­ρώ­ντας σε μή­κος 3.300 μέ­τρων. Ο Η­ρώ­δης ο Ατ­τι­κός, οι Βυ­ζα­ντι­νοί στη συ­νέ­χεια και οι Ε­νε­τοί τέ­λος ή­ταν οι “διά­δο­χοι” του Νέ­ρω­να στο ό­ρα­μα της διά­νοι­ξης του Ι­σθμού, αλ­λά ε­γκα­τέ­λει­ψαν την προ­σπά­θεια για διά­φο­ρους λό­γους.

Τε­λι­κώς, με­τά την Τουρ­κο­κρα­τί­α το νε­ο­σύ­στα­το ελ­λη­νι­κό κρά­τος ε­ξέ­τα­σε σοβα­ρά την πε­ρί­πτω­ση της διά­νοι­ξης και πά­λι. Το 1852 ο Λ. Λυ­γού­νης, ο ο­ποί­ος εί­χε δια­τε­λέ­σει διευθυντής των έρ­γων του Νεί­λου, ε­πε­ξερ­γά­στη­κε σχέ­διο το­μής του Ισθμού και κα­τέ­θε­σε την πρό­τα­σή του στην Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση,  ε­νώ δέ­κα χρόνια αρ­γό­τε­ρα ο Γάλ­λος μη­χα­νι­κός Grimant De Caux κα­τέ­θε­σε τις δι­κές του προτά­σεις στην ελ­λη­νι­κή βου­λή. Αμ­φό­τε­ρες ό­μως, κρί­θη­καν α­πό το ελ­λη­νι­κό κράτος α­νε­δα­φι­κές. Ό­ταν, ό­μως, το 1869 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η διά­νοι­ξη της Διώ­ρυ­γας του Σουέζ, η τό­τε Κυ­βέρ­νη­ση του Θρ. Ζα­ΐ­μη έ­λα­βε -ε­πι­τέ­λους- την α­πό­φα­ση το­μής του Ι­σθμού κι έ­να χρό­νο αρ­γό­τε­ρα υ­πέ­γρα­ψε σχε­τι­κή σύμ­βα­ση με Γάλ­λους μη­χα­νι­κούς, η ο­ποί­α όμως α­τό­νη­σε και έ­τσι το 1881 το έρ­γο κα­τακυ­ρώ­θη­κε στον στρα­τη­γό Στέ­φα­νο Τυρ­ρ μα­ζί με το προ­νό­μιο εκ­με­τάλ­λευ­σης της γέ­φυ­ρας για 99 χρό­νια.

Οι ερ­γα­σί­ες άρ­χι­σαν στις 23-4/5-5 του ε­πο­μέ­νου έ­τους με με­γά­λη ε­πι­ση­μό­τη­τα, παρό­ντος του βα­σι­λιά και της βα­σι­λι­κής οι­κο­γέ­νειας, ε­νώ προ­κρί­θη­κε ως οι­κονο­μι­κό­τε­ρη και σω­στό­τε­ρη η χά­ρα­ξη που εί­χε ε­φαρ­μό­σει ο Νέ­ρων με συ­νο­λι­κό μή­κος 6.300 μέ­τρα. Στις 25-7/7-8 του 1893 -κι α­φού το έρ­γο εί­χε α­να­λά­βει πια η ελ­λη­νι­κή εται­ρεί­α με την ε­πω­νυ­μί­α “Ε­ται­ρεί­α της διώ­ρυ­γος της Κο­ρίν­θου” υ­πό τον Α. Συγ­γρό- εν τω μέ­σω κα­νο­νιο­βο­λι­σμών η Βα­σί­λισ­σα Όλ­γα έ­κο­ψε με χρυ­σό ψα­λί­δι την κορ­δέ­λα των ε­γκαι­νί­ων της Διώ­ρυ­γος, ε­νώ το πρώ­το πλοί­ο τη διέ­πλε­ε ε­πισή­μως. Η Διώ­ρυ­γα, για τη δη­μιουρ­γί­α της ο­ποί­ας εί­χαν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί 2.500 ερ­γά­τες και τα τε­λειό­τε­ρα μη­χα­νή­μα­τα της ε­πο­χής, ή­ταν συ­νο­λι­κού μή­κους 6.343 μέτρων, πλά­τους στην ε­πι­φά­νεια της θά­λασ­σας 24,6 μέ­τρων και στο βυ­θό της 21,3 με ωφέ­λι­μο βά­θος 7,5 έ­ως 8 μέ­τρα και εί­χαν ε­ξο­ρυ­χθεί 12 ε­κα­τομ­μύ­ρια κυ­βι­κά μέ­τρα χωμά­των για την κα­τα­σκευ­ή της, ε­νώ σε ό­λο το μή­κος της εί­χαν κα­τα­σκευα­στεί κρη­πι­δό­τοι­χοι μέ­χρι ύ­ψους 2 μέ­τρων πά­νω α­πό την ε­πι­φά­νεια της θά­λασ­σας.

Η “Ε­ται­ρεί­α της Διώ­ρυ­γος της Κο­ρίν­θου” εκ­με­ταλ­λεύ­τη­κε τη Διώ­ρυ­γα μέ­χρι το 1906, ο­πό­τε την α­νέ­λα­βε η Ε­θνι­κή Τρά­πε­ζα μέ­σω της “Νέ­ας Α­νω­νύ­μου Ε­ται­ρεί­ας της Διώ­ρυ­γος της Κο­ρίν­θου”. Τέ­λος, α­πό την 1η Νο­εμ­βρί­ου του 1980 η εκ­με­τάλ­λευ­ση της Διώ­ρυ­γας πε­ρι­ήλ­θε στο Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο το ο­ποί­ο με το Ν. 1067/80 συ­νέ­στη­σε την “Α­νώ­νυ­μο Ε­ται­ρεί­α Διώ­ρυ­γος Κο­ρίν­θου” η ο­ποί­α εκ­με­ταλ­λεύ­ε­ται μέχρι σή­με­ρα τη Διώ­ρυ­γα.

Στα 107 χρό­νια της λει­τουρ­γί­ας της η Διώ­ρυ­γα έ­χει κα­τά και­ρούς κλεί­σει, κυ­ρίως λό­γω των κα­τα­πτώ­σε­ων των πρα­νών της, εξαι­τί­ας της ι­διό­μορ­φης γε­ω­λογι­κής σύ­στα­σης της πε­ριο­χής. Έ­τσι μέ­χρι το 1940 πα­ρέ­μει­νε κλει­στή συ­νο­λι­κά 4 χρό­νια λό­γω κα­τα­πτώ­σε­ων -με α­πο­κο­ρύ­φω­μα το 1923 (2 χρό­νια). Το 1944 κα­τά την α­πο­χώ­ρησή τους οι Γερ­μα­νοί προ­κά­λε­σαν την πτώ­ση 60.000 κυ­βι­κών μέ­τρων χω­μά­των και οι ερ­γα­σί­ες εκ­φρά­ξε­ως κρά­τη­σαν 5 χρό­νια.

Στη Διώ­ρυ­γα λει­τουρ­γούν σή­με­ρα δύ­ο βυ­θι­ζό­με­νες γέ­φυ­ρες. Μί­α στην Πο­σει­δω­νί­α και μί­α στην Ι­σθμί­α που ε­ξυ­πη­ρε­τούν την ε­πι­κοι­νω­νί­α με­τα­ξύ Στε­ρε­άς και Πε­λο­πον­νή­σου, ε­νώ κά­θε χρό­νο το πιο διά­ση­μο κα­νά­λι του ελ­λα­δι­κού χώ­ρου δια­πλέ­ε­ται α­πό 15.000 πε­ρί­που πλοί­α, 50 του­λά­χι­στον δια­φο­ρε­τικών ε­θνι­κο­τή­των, α­πο­τε­λώ­ντας αυ­τή τη στιγ­μή τον α­διαμ­φι­σβή­τη­το θα­λασ­σινό “ομ­φά­λιο λώ­ρο” με­τα­ξύ Δυ­τι­κής και Α­να­το­λι­κής Με­σο­γεί­ου.

Location

StreetView